Geelgouden-cober-nr1-handgemaakt-horloge-uitgelicht

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden download
ALGEMENE VOORWAARDEN ATELIER COBER

Gevestigd aan de Houtstraat 15-17 te (5341 GG) Oss
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 16062005 en nummer 17200048
ARTIKEL 1 – Definities
ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid
Algemeen
ARTIKEL 3 – Het aanbod
ARTIKEL 4 – De prijs
ARTIKEL 5 – De Overeenkomst
ARTIKEL 6 – De betaling
ARTIKEL 7 – De aflevering en de levertijd
ARTIKEL 8 – Eigendomsvoorbehoud en –overdracht
ARTIKEL 9 – Conformiteit
ARTIKEL 10 – Garanties
ARTIKEL 11 – Niet-nakoming van de Overeenkomst
ARTIKEL 12 – Niet-tijdige betaling en vestigen van zekerheid
ARTIKEL 13 – Aansprakelijkheid
Overeenkomst op afstand
ARTIKEL 14 – Aanvullende bepalingen bij een Overeenkomst op afstand Reparatie, onderhoud,
ontwerp en vervaardiging
ARTIKEL 15 – Aanvullende bepalingen bij reparatie, onderhoud, ontwerp en vervaardiging
ARTIKEL 16 – Intellectuele eigendom
Klachten en geschillen
ARTIKEL 17 – Klachten
ARTIKEL 18 – Geschillenregeling
ARTIKEL 19 – Nakomingsgarantie
Slotbepalingen
ARTIKEL 20 – Afwijking
ARTIKEL 21 – Wijziging
ARTIKEL 22 – Overeenkomstige toepassing op niet-Consumenten

ARTIKEL 1 – Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep
of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot een
Product;
Ondernemer: besloten vennootschap Atelier Cober, Houtstraat 17 en
Goudsmederij Cober, Houtstraat 15, tevens handelend onder de
naam Atelier Cober te Oss (5341 GG). Ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder de nummers 16062005 en 17200048
Overeenkomst: overeenstemming tussen de Ondernemer en de Consument inzake
een Overeenkomst van koop/verkoop, opdracht en/of aanneming
van werk;
Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst die tot stand is gekomen via een door de
Ondernemer georganiseerd systeem, waarbij uitsluitend gebruik is
gemaakt van technieken voor communicatie op afstand;
Product: juwelen, gouden en zilveren werken, uurwerken, edelstenen en
aanverwante artikelen, alsmede reparatie, ontwerp, vervaardiging en
taxatie van genoemde goederen.

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod dat wordt gedaan en alle
Overeenkomsten die worden gesloten tussen de Ondernemer en de Consument.

Algemeen
ARTIKEL 3 – Het aanbod
Het aanbod van de Ondernemer wordt bij voorkeur schriftelijk of elektronisch uitgebracht en
is – indien een termijn voor aanvaarding is gesteld – van kracht gedurende de daarbij
aangegeven termijn.
In het aanbod wordt in ieder geval opgenomen:
a) de omschrijving van het Product met eventuele toebehoren;
b) de prijs van het Product met de aanduiding of de prijs een vast of een nietvast
overeengekomen prijs is;
c) de leveringsdatum en of deze datum een vaste of vermoedelijke leveringsdatum is.

ARTIKEL 4 – De prijs
1. De prijs die de Consument moet betalen wordt vooraf overeengekomen, tenzij partijen
uitdrukkelijk anders overeenkomen. Indien een niet-vaste prijs wordt overeengekomen geeft
de Ondernemer zo nauwkeurig mogelijk aan van welke factoren de hoogte van de prijs af zal
hangen.
2. Als binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, maar nog vóór de aflevering,
ten aanzien van een prijs die als vast is overeengekomen een wijziging optreedt, zal deze
wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. De Consument heeft recht op
ontbinding van de Overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst,
maar vóór de aflevering de prijs wordt verhoogd.
3. Het tweede lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.
4. De Ondernemer behoudt zich het recht voor haar prijzen op ieder moment te wijzigen.
Indien er een prijswijziging plaatsvindt die betrekking heeft op een met de consument
gesloten overeenkomst dan heeft de Consument de bevoegdheid de overeenkomst op
afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat, tenzij de Ondernemer
alsnog bereid is de overeenkomst na te komen tegen de oorspronkelijke prijs.

ARTIKEL 5 – De Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van de Ondernemer.
2. De aanvaarding van het aanbod door de Consument is slechts geldig indien dit binnen de
gestelde termijn plaatsvindt. Zolang de ontvangst van een elektronische aanvaarding niet is
bevestigd door de Ondernemer kan de Consument de overeenkomst ontbinden.
3. De Overeenkomst dient bij voorkeur schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd.
Van een schriftelijke Overeenkomst dient een afschrift aan de Consument te worden
verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke of elektronisch vastgelegde Overeenkomst
maakt deze Overeenkomst echter niet nietig.

ARTIKEL 6 – De betaling
1. Betaling vindt plaats a contant bij de aflevering, tenzij anders is overeengekomen.
2. Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de Consument betalen volgens de
termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.
3. Bij koop heeft de Ondernemer het recht de Consument tot vooruitbetaling van ten hoogste
30 procent van de prijs te verplichten, tenzij anders overeengekomen.
4. Het graveren van de sieraden betekend eigendom voor de Consument. De Ondernemer is
dan ook in zijn recht de volledige betalen te vragen alvorens het graveren.
5. Betaling kan ook plaats vinden door middel van Cadeaumunten. Aan deze munten zitten de
volgende voorwaarden verbonden:
a. Deze zijn niet inwisselbaar voor contanten.
b. De cadeaumunten zijn onbeperkt geldig, tenzij deze een vervaldatum vermelden.
c. Indien het betalingsbedrag lager is dan de waarde van de ingeleverde
cadeaumunten, dan vervalt de resterende waarde van de munt.
d. Indien het betalingsbedrag hoger is dan de waarde van de ingeleverde
cadeaumunten, dan dient het verschil door de Consument te worden voldaan.
e. De Ondernemer is niet verantwoordelijk voor het verlies, diefstal of vernietiging dan
wel onbevoegd gebruik van de cadeaumunten.
f. Indien de Consument al dan niet met cadeaumunten gekochte producten
retourneerd, ontvangt deze het retourbedrag in de vorm van cadeaumunten retour.

ARTIKEL 7 – De aflevering en de levertijd
1. Aflevering vindt plaats door het Product in het bezit te stellen van de Consument.
2. Onder levertijd wordt verstaan de in de Overeenkomst afgesproken termijn. Partijen kunnen
een vaste of vermoedelijke levertijd overeenkomen.
3. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd krijgt de Ondernemer alsnog een bepaalde
termijn om te leveren. Deze nieuwe levertijd bedraagt maximaal 50% van de vermoedelijke
levertijd, tenzij de Consument in alle redelijkheid niet aan deze nieuwe levertijd gehouden
kan worden of partijen (bij voorkeur schriftelijk) anders overeenkomen.
4. Bij overschrijding van deze nieuwe levertijd, dan wel van de vast overeengekomen levertijd
heeft de Consument – met behoud van diens recht op nakoming – het recht zonder
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst te ontbinden .
5. Indien de consument de afname van zijn/haar bestelling weigert of nalatig is met het
verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor
levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico en rekening van de consument.
De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

ARTIKEL 8 – Eigendomsvoorbehoud en –overdracht
De Ondernemer blijft eigenaar van het Product zolang de Consument niet volledig heeft voldaan aan
zijn betalingsverplichtingen, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn
verplichtingen verschuldigd mocht worden (conform artikel 12 lid 2 van deze algemene
voorwaarden).

ARTIKEL 9 – Conformiteit
1. De Ondernemer staat ervoor in dat het geleverde Product beantwoordt aan de
Overeenkomst (conformiteit). De Ondernemer staat er bovendien voor in dat het Product die
eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal
gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.
2. De Ondernemer staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden
aan de Overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking
van deugdelijk materiaal.
3. Minimale afwijkingen t.a.v. ontwerp, monster, afwerking en model kunnen de Ondernemer
niet worden tegengeworpen.

ARTIKEL 10 – Garanties
1. De Ondernemer garandeert in het geval van koop/verkoop en vervaardiging van sieraden
gedurende een termijn van zes maanden de afwezigheid van gebreken die zich openbaren na
aflevering. In het geval van reparaties garandeert de Ondernemer gedurende een termijn
van drie maanden de afwezigheid van gebreken, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen, voor zover die betrekking hebben op de door hem gerepareerde/
vervangen onderdelen. De Consument heeft recht op kosteloze vervanging van gebrekkige
onderdelen binnen redelijke tijd. Daarnaast heeft de Consument recht op kosteloos herstel,
schadeloosstelling, prijsvermindering en ontbinding van de Overeenkomst zoals dat hem op
grond van de wet is toegekend.
2. De Ondernemer staat niet in voor gebreken die na de aflevering van de Producten zijn
ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid van de zijde van
de Consument, of die het gevolg zijn van veranderingen die de Consument of derden aan het
Product hebben aangebracht. Evenmin staat de Ondernemer in voor de eventueel ontstane
schade als gevolg van deze gebreken.
3. De Consument behoudt volledig zijn wettelijke garantierechten, los van hetgeen in lid 1 en 2
is bepaald omtrent de door de Ondernemer afgegeven handelsgarantie.

ARTIKEL 11 – Niet-nakoming van de Overeenkomst
1. Als één van de partijen een verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt mag de
wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij
gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de
tekortkoming dat rechtvaardigt.
2. De Ondernemer heeft het recht van terughouding (recht van retentie), als de Consument
tekort schiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze
terughouding niet rechtvaardigt.
3. Als één van de partijen de Overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de
Overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de
ontbinding niet rechtvaardigt.

ARTIKEL 12 – Niet-tijdige betaling en vestigen van zekerheid
1. De Consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De Ondernemer
zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de Consument de
gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.
2. Als na het verstrijken van de in de betalingsherinnering gestelde termijn nog steeds niet is
betaald, is de Ondernemer gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf het
verstrijken van de betalingsdatum, evenals de redelijke incassokosten en de kosten van
verzekering en opslag van het betreffende Product.
3. De Consument die een Product aan de Ondernemer afgeeft ter uitvoering van een
Overeenkomst vestigt daarmee een vuistpand op dit Product ten gunste van de Ondernemer
ter meerdere zekerheid van betaling van al hetgeen hij aan de Ondernemer verschuldigd is of
zal worden.
4. Als de Consument een jaar na het verstrijken van de betalingsdatum niet volledig aan zijn
betalingsverplichtingen inzake de reparatie, onderhoud, ontwerp of vervaardiging van een
Product aan de Ondernemer heeft voldaan, heeft de Ondernemer het recht de
Overeenkomst op te zeggen en tot openbare verkoop van de verpande zaak over te gaan,
tenzij de Consument binnen de voornoemde termijn een klacht heeft ingediend zoals
omschreven in artikel 17. De Ondernemer zal de Consument,
a. indien en voor zover de adresgegevens van de Consument bekend zijn, tweemaal bij
aangetekend schrijven (met tussenpozen van minstens drie maanden) of
b. indien en voor zover de adresgegevens van de Consument niet bekend zijn of
wanneer het eerste aangetekende schrijven de Consument om welke reden dan ook
niet heeft bereikt, via een publicatie in een landelijk of regionaal dagblad, sommeren
alsnog te betalen en aankondigen tot openbare verkoop van het Product over te
gaan wanneer hij in gebreke blijft, nadat de daarin genoemde termijn is verstreken.
5. De openbare verkoop mag worden vervangen door een onderhandse verkoop, indien de te
verwachten kosten van openbare verkoop meer zullen bedragen dan de geschatte opbrengt
van de Producten. Als de opbrengst van de verkoop van het verpande Product de
vorderingen van de Ondernemer overstijgt wordt het overschot, indien mogelijk, aan de
Consument ter hand gesteld.

ARTIKEL 13 – Aansprakelijkheid
1. De Ondernemer is tegenover de Consument aansprakelijk voor schade die het gevolg is van
een tekortkoming die aan de Ondernemer is toe te rekenen of voor zijn risico komt, aan
personen in zijn dienst, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de
uitvoering van de werkzaamheden die door de Consument zijn opgedragen.
2. Het bedrag waarvoor de Ondernemer aansprakelijk is te houden door de Consument voor
Producten die hij onder zich houdt, is gelimiteerd tot maximaal het factuurbedrag van de
Overeenkomst, althans het gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid
betrekking heeft, als de door de Ondernemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekeringen
dekt, behoudens gevallen waarin sprake is van opzet, grove schuld of de koop van een
Product.
3. De Ondernemer wijst de Consument op de beperkte aansprakelijkheid van de Ondernemer
bij reparatie en op de mogelijkheid om een aanvullende verzekering af te sluiten, tenzij het
duidelijk is dat de waarde van het Product niet hoger is dan het maximale bedrag voor
aansprakelijkheid. De Consument dient de Ondernemer zo volledig mogelijk te informeren
rond de specificaties van het Product.
4. De Ondernemer hoeft geen schade aan de Consument te vergoeden die het gevolg is van
overmacht, zoals ondermeer schade als gevolg van een overval, inbraak, winkeldiefstal of
brand en/of wanneer de inboedel- of kostbaarhedenverzekering van de Consument de
schade dekt. Eventuele nadere uitkeringen van schadeverzekeringen aan de Ondernemer die
zien op schade aan een Product van de Consument worden door de Ondernemer aan deze
Consument uitbetaald.
5. Emotionele en/of immateriële schade komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.
6. De Consument is tegenover de Ondernemer aansprakelijk voor schade die door een aan hem
toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

Overeenkomst op afstand
ARTIKEL 14 – Aanvullende bepalingen bij een Overeenkomst op afstand
1. Voordat de Overeenkomst op afstand (incl. op rekening) wordt aangegaan moet de
Ondernemer op duidelijke en begrijpelijke wijze aan de Consument de volgende informatie
verstrekken:
a. de identiteit en het geografisch adres van de Ondernemer;
b. de belangrijkste kenmerken van de Producten;
c. de prijs, inclusief BTW, van de Producten;
d. de eventuele kosten van aflevering;
e. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering;
f. het al dan niet van toepassing zijn van de bedenktijd van 14 werkdagen op de
Overeenkomst op afstand;
g. de termijn voor aanvaarding van het aanbod.
2. In aanvulling op artikel 5 lid 2 kan de Consument de Overeenkomst op afstand ontbinden,
zolang de ontvangst van een elektronische aanvaarding niet is bevestigd door de
Ondernemer.
3. De Ondernemer heeft een maximale levertermijn van 30 dagen, te rekenen van de dag die
volgt op de dag waarop de Consument zijn bestelling heeft gedaan. Wordt deze termijn
overschreden dan heeft de Consument het recht de Overeenkomst op afstand zonder nadere
ingebrekestelling te ontbinden, tenzij de vertraging de Ondernemer niet kan worden
toegerekend. De Consument en de Ondernemer kunnen een andere termijn overeenkomen.
4. De Consument heeft, wanneer de bedenktijd op deze Overeenkomst op afstand van
toepassing is, gedurende 14 werkdagen het recht de Overeenkomst op afstand zonder
opgaaf van redenen te ontbinden, mits toezegging is gedaan betreffende de Overeenkomst.
5. Wanneer de Producten niet beschikbaar zijn, moet de Ondernemer de Consument hiervan zo
spoedig mogelijk op de hoogte stellen en het eventueel (aan)betaalde uiterlijk binnen 30
dagen terugbetalen, onverminderd eventuele rechten op schadevergoeding. Wanneer de
Consument en de Ondernemer zijn overeengekomen dat een Product van gelijke kwaliteit en
prijs geleverd mag worden, dan zijn de kosten van retour zenden voor rekening van de
Ondernemer. Dit is alleen van toepassing in het geval dat de Consument gebruik maakt van
de ontbinding tijdens de bedenktijd. De Ondernemer dient de Consument hiervan op
duidelijke en begrijpelijke wijze op de hoogte te stellen.
6. De kosten die worden gemaakt bij het versturen van sieraden via de post, zijn voor rekening
van de Consument, mits anders overeen gekomen.
7. De kosten die worden gemaakt bij het versturen over grote afstanden, zijn voor rekening van
de Consument, mits anders overeen gekomen. De levertijd voor het verschepen van
producten is variabel. De kosten worden voorafgaand overeengekomen.
8. Tijdig bij de nakoming en uiterlijk bij de aflevering verstrekt de Ondernemer aan de
Consument de volgende gegevens:
a. de gegevens die zijn vermeld onder a t/m g in lid 1 van dit artikel;
b. schriftelijk de vereisten voor de gebruikmaking van het recht tot ontbinding van de
Overeenkomst op afstand en de eventueel daaraan gekoppelde financiering tijdens
de bedenktijd van 14 werkdagen, waarbij in ieder geval wordt vermeld:
i. het aanvangstijdstip en de duur van de bedenktijd die de Consument ter
beschikking kunnen staan;
ii. dat in geval van gebruik maken van de bedenktijd maximaal de kosten van
retourzending en afleverkosten voor rekening van de Consument komen;
iii. de informatie over de ontbinding van de lening indien de Consument de
koopsom financiert met een lening bij de Ondernemer of bij een derde op grond
van een Overeenkomst tussen de Ondernemer en die derde.
iv. het bezoekadres van de vestiging van de Ondernemer;
v. de gegevens omtrent de eventuele garantie en after- sales-service;
vi. de vereisten voor opzegging van de Overeenkomst indien de Overeenkomst een
duur heeft van meer dan een jaar dan wel een onbepaalde duur.
9. Wanneer de Ondernemer niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de
juiste vorm heeft verstrekt, bedraagt de termijn van de bedenktijd maximaal 3 maanden en 7
werkdagen. Wanneer de Ondernemer in die 3 maanden alsnog voldoet aan de
informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van 7
werkdagen te lopen.
10. Retour zenden is voor rekening en risico van de Consument. De Ondernemer mag bij de
ontbinding van de Overeenkomst geen andere kosten in rekening brengen. Reparatie,
onderhoud, ontwerp en vervaardiging.
11. De consument geeft aan dat de ingevulde gegevens correct zijn door middel van het
accepteren van de algemene voorwaarden .

ARTIKEL 15 – Aanvullende bepalingen bij reparatie, onderhoud, ontwerp en vervaardiging
Indien sprake is van een Overeenkomst tot reparatie, onderhoud, ontwerp en vervaardiging van
Producten geldt het volgende:
1. De Consument kan voor of bij het sluiten van de Overeenkomst opgave verlangen van de
richtprijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden
zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn richtlijnen, tenzij de Consument
en de Ondernemer een vaste prijs en/of termijn zijn overeengekomen.
2. De Ondernemer draagt zorg voor het vastleggen van het telefoonnummer, de adresgegevens
en het emailadres van de Consument.
3. De Ondernemer dient contact met de Consument op te nemen teneinde de meerkosten te
bespreken indien:
a) de richtprijs van een Product meer dan € 100 bedraagt en met meer dan 10% wordt
overschreden of dreigt te worden overschreden, of
b) de richtprijs van een Product niet meer dan € 100 bedraagt en met meer dan € 20
wordt overschreden of dreigt te worden overschreden.
4. In dat voorkomend geval is de Consument, indien deze prijsverhoging binnen drie maanden
na het sluiten van de Overeenkomst plaatsvindt, gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen
onder schadeloosstelling van de Ondernemer voor de reeds door hem in redelijkheid
verrichte werkzaamheden.
5. Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt op verzoek een gespecificeerde rekening
afgegeven.

ARTIKEL 16 – Intellectuele eigendom
De door een Ondernemer vervaardigde of verstrekte ontwerpen, tekeningen, berekeningen,
beschrijvingen, modellen en overige geleverde en daarvoor in aanmerking komende prestaties,
blijven het intellectueel eigendom van de Ondernemer en/of de ontwerper. Verveelvoudiging of
openbaarmaking van voornoemde goederen en/of Producten, zonder voorafgaande toestemming
van de Ondernemer, is niet toegestaan.

Klachten en geschillen
ARTIKEL 17 – Klachten en bemiddelingsregeling
1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven,
schriftelijk worden ingediend bij de Ondernemer, tijdig nadat de Consument de gebreken
heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de Consument
zijn rechten terzake verliest.
2. Indien de klachtafhandeling door de Ondernemer niet heeft geleid tot een voor de
Consument bevredigend resultaat, kan de Consument naar keuze zijn klacht vervolgens
binnen 6 weken na het ontstaan van het geschil voorleggen aan het Bemiddelingsbureau
Sieraden en Uurwerken, Postbus 904 2270 AX Voorburg, tel. 070 386 62 48) voor een
bemiddelingspoging of zijn geschil voorleggen aan de geschillencommissie (zie artikel 18).
Indien de klacht is voorgelegd aan het Bemiddelingsbureau en ook de bemiddelingspoging
niet heeft geleid tot een voor de Consument bevredigend resultaat, kan de Consument zijn
geschil alsnog voorleggen aan de geschillencommissie binnen 6 weken nadat is gebleken dat
de bemiddelingspoging niet tot een oplossing heeft geleid.

ARTIKEL 18 – Geschillenregeling
1. Geschillen tussen Consument en Ondernemer over totstandkoming of de uitvoering van
Overeenkomsten met betrekking tot door deze Ondernemer te leveren of geleverde diensten
en/of Producten, kunnen zowel door de Consument als door de Ondernemer aanhangig
worden gemaakt bij de Geschillencommissie Sieraden en Uurwerken, Bordewijklaan 46,
Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).
3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de
consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend en vervolgens eventueel bij
het bemiddelingsbureau heeft ingediend. Een geschil ontstaat indien de klacht van de
consument niet naar tevredenheid door de ondernemer en/of via de bemiddelingspoging
van het Bemiddelingsbureau Sieraden en Uurwerken is opgelost.
4. Is geen gebruik gemaakt van bemiddeling, dient het geschil uiterlijk drie maanden na het
ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
5. Wanneer de Consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de
Ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de Ondernemer een geschil aanhangig wil
maken bij de Geschillencommissie, moet hij de Consument vragen zich binnen vijf weken uit
te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De Ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij
zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter
aanhangig te maken.
6. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor
haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens
dat reglement bij wege van bindend advies Het reglement wordt desgevraagd toegezonden.
Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
7. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van
geschillen kennis te nemen.

ARTIKEL 19 – Nakomingsgarantie
1. De NJU staat ervoor garant dat de Ondernemer, lid van de NJU, het bindend advies nakomt
binnen twee maanden na verzending hiervan, tenzij de Ondernemer in die tijd besluit om het
bindend advies ter toetsing aan de rechter voor te leggen. De garantstelling van de NJU
herleeft indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het
vonnis waaruit dat blijkt in kracht van gewijsde is gegaan.
2. De NJU keert per bindend advies aan de consument uit een bedrag tot maximaal € 10.000,–
Bij bedragen groter dan € 10.000,– per bindend advies, wordt het maximumbedrag
uitgekeerd en biedt de NJU de consument aan voor het meerdere zijn vordering aan de NJU
over te dragen. De NJU zal vervolgens op eigen naam de betaling daarvan in recht vragen ter
voldoening aan de consument.
3. De NJU verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat ten behoeve van het in
behandeling nemen van het geschil door de consument is voldaan aan de daartoe bepaalde
formele innamevereisten (betaling klachtengeld, retournering ingevuld en ondertekend
vragenformulier en eventuele depotstorting), van één van de volgende situaties sprake is:
– aan het lid is surséance van betaling verleend;
– het lid is failliet verklaard;
– de bedrijfsactiviteiten van het lid zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor deze situatie is
de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een
eerdere datum, waarvan de NJU aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten
feitelijk zijn beëindigd.

Slotbepalingen
ARTIKEL 20 – Afwijking
Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden moeten schriftelijk dan wel elektronisch
tussen de Ondernemer en de Consument worden vastgelegd.

ARTIKEL 21 – Wijziging
De Ondernemer behoudt zich het recht de voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wanneer dit
direct op toepassing van de Consument is deze verplicht zich vervolgens deze wijzigingen aan de
Consument bekend te maken.

ARTIKEL 22 – Overeenkomstige toepassing op niet-Consumenten
1. Alle bepalingen zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden zijn van overeenkomstige
toepassing op natuurlijke en/of rechtspersonen die handelen in de uitoefening van een
beroep of bedrijf en met de Ondernemer een Overeenkomst sluiten betreffende een
Product, behoudens de artikelen 4 lid 2, 17, 18 en 19.
2. De bepalingen zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op
zakelijke wederpartijen. Onder zakelijke wederpartij moet worden verstaan, een natuurlijke
persoon of rechtspersoon die handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf en in die
functie de Ondernemer bevoorraadt en/of Producten levert en/of afneemt om door te
verkopen en/of te leveren (business-to-business).

Laatste creaties

Contact NL

Maak hier uw afspraak

0